مدیریت

زمان ثبت نام کلیه مقاطع سال 93 (ورودیهای جدید)

زمان انتخاب واحد کلیه مقاطع سال93 (ورودیهای جدید)

زمان انتخاب واحد کلیه مقاطع  سال 93 (ورودیهای قدیم)

زمان  حذف واضافه (ورودیهای قدیم)

زمان شروع وپایان کلاسها وزمان حذف اضطراری