گروه های آموزشی

  

شروع ثبت نام مقطع کارشناسی سال 93 (ورودیهای جدید) :

 93/06/22

پایان ثبت نام مقطع کارشناسی سال 93 (ورودیهای جدید) :

93/06/26

ثبت نام مقطع کارشناسی ارشد ودکتری سال 93 (ورودیهای جدید) :

 93/06/25 و26/06/93 و 29/06/93