تماس با ما

تماس با ما :

 آدرس دانشکده : میدان امام حسین ،خیابان دماوند، جنب بیمارستان بوعلی، مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج) ،ساختمان شماره 1 دانشکده ادبیات و علوم انسانی

شماره تلفن های تماس : 33791930-33797776 -33793332

ایمیل دانشکده ادبیات و علوم انسانی               

 lit-lab @iauctb.ac.ir

نام قسمت تلفن مستقیم  
ریاست دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

33343030

 
معاونت دانشکده 33788924  
مسئول دفتر ریاست 33343030  
مدیر آموزش 33301874  
رئیس اداره آموزش 33301874  
ثبت نام 33301874  
اموراداری 36602285  
امورعمومی 33799990  
امورمالی 33336565  
بسیج اساتید 33346442  
اموردانشجویی 33799990  
مدیرپژوهش 33788932  
دفترحراست 33798353  
اداره فناوری 33786060  
کتابخانه 33340101  
دفترمجلات 33788932-36602284  
مدیرگروه علوم قرآن 33788926  
مدیر گروه تاریخ وباستان 33347680  
مدیرگروه جغرافیا 33788926  
مدیرگروه فقه وحقوق 33788926  
مدیرگروه فلسفه 33789003  
مدیرگروه ادبیات فارسی 33791931  
مدیرگروه ادبیات عرب 33791931  
مدیرگروه ادبیات فارسی (دکتری) 33791931  
دفترفرهنگ اسلامی 33788925  
حفاظت فیزیکی 33792060  
اپراتور 33793332-33788927-33798485-33791930-33797776-33783737