مجلات

مجلات دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فصـلنامه مطالعات نقد ادبی

مدیر مسئول: دکترمحمد اکوان

سردبیر: دکترعلی صابری

مدیر داخلی: نادر قلی زاده

فصلنامه جغـرافیا

مدیر مسئول: دکترمحمد اکوان

سردبیر: دکترمحمدرضا اصغری مقدم

مدیر داخلی: دکترفرهاد حمزه

 فصلنامه لسان صدق

مدیر مسئول: دکترمحمد اکوان

سردبیر: دکترعباس همامی

مدیر داخلی: دکترامیر توحیدی

 

دوفصلنامه پژوهشهای معرفت شناختی

مدیر مسئول: دکتر محمد اکوان

سردبیر: دکتر موسی ملایری

مدیر داخلی: دکتر عزیزاله افشار کرمانی