فرم های پژوهشی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

فرمهای دفاع  دکتری                                      

 وضعیت آموزشی  فرم شماره 9
 مجوز فرم شماره 10  ادامه فرم 10
 فرم دعوتنامه واستعلام داوری  فرم ارزیابی پژوهشی
 فرم ارزیابی  فرم ب
 فرم صورت جلسه  

 

فرمهای دفاع کارشناسی ارشد                                            

 فرم ارزیابی کارشناسی ارشد  فرم ب
 فرم صورت جلسه  فرم مجوز دفاع 8