فقه

 دکتر زهرا فهرستی              رزومه تحقیق و ترجمه رساله تقیه امام خمینی اصول فقه به زبان ساده        
دکتر علی بهرامی نژاد   احادیث فقهی حجیت شهرت فتوایی        
دکتر مجید وزیری   حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام          
دکتر هادی عظیمی گرکانی   فقه مقارن 1 و2 ایات الاحکام جبران کاهش قدرت خرید در اثر مرور زمان حرمت شکنی عفت عمومی و مجازات ان مشارکت در قتل تازه مسلمانها
دکتر یوسف درویشی هویدا   شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف حقوق اسناد تجاری        
دکتر علیرضا محمد بیگی خورتابی   مجموعه مقررات و قوانین مربوط به شوراهای حل اختلاف دادستان و امنیت اجتماعی        
دکتر احمد رضا خزایی   مبانی فقهی و حقوقی ورزش