ادبیات عربی

کتب اساتید ادبیات عرب

دکتر زهرا خسروی رزومه دگرگونی های شعر معاصر عربی و فارسی ترجمه گزیده از کتاب سراج الملوک ادبیات تطبیقی دانشگاه زیتونه شعر شکار در ادب عربی
    ادبیات تطبیقی شرقی اسلامی متئن انگلیسی تخصصی تاریخ الادب العربی الحدیث نحو عذژربی در تابلو و جدول  
دکتر علیرضا باقر   چهره های نامدار آندلس اسلام اهل کلام فخر خوارزم زمخشری و تفسیر کشاف ترمحه اللمعه الالهیه فی الحکمه المتعالیه
    عبدالوهاب البیاتی حیاته و شعره        
دکتذ ناهده فوزی   جبران در آینه ادب متعهد اسلامی از منظر شعر عندلیب عبدالعزیز درآمدی بر مبانی ترجمه فارسی به عربی - عربی به فارسی  
دکتر عنایت الله فاتحی نژاد   امهات المصادئر العربیه فرهنگ مهاصر فارسی عربی جیبی      
دکتر علی صابری   نحو کاربردی صرف کاربردی المنهج الصحیح فی کتابه البحت الادبی قرائت و درک مفاهیم متون معاصر النقد الادبی و تطوره فی الدب العربی
    الادب القارن در اسات تطبیقیه آموزش دستئر زبان عربی به شیوه ی کاربردی فرهنگ نامه مهارت های ادبی خلاصه احادیث الامام خمینی (س)  
دکتر باقر قربانی زرین   بیت الخزان الدره العرا فی شعر شیخ البطحاء شرح حکم نهج البلاغه دعبل خزاعی و فصیده تائیه او بهلول نامه
    ابوطالب: دانشنامه مکتب اهل البیت (ع)